27 اردیبهشت 1401
Tehran
28 ° C
بازگشت
a

روز ملی سینما تگ

در این روز و به این بهانه سراغ کارگردان‌هایی رفته‌ایم که سینما و جادوی آن سیرابشان نکرده و پا به عالم کلمات گذاشته‌اند. تصور نکنید این افراد در سینما افراد مهمی نبوده‌اند، اتفاقا برعکس، افرادی که می‌خواهیم از آن‌ها نام