28 اردیبهشت 1401
Tehran
19 ° C
بازگشت
a

سیدضیا عامل کودتا تگ

صدرالدین الهی از سوی مجله «سپید و سیاه» انتخاب شد تا به سراغ  شخصی برود و با او مصاحبه کند که تاریخ معاصر همواره کوشیده است تا او را مانند کابینه‌ای که تشکیل داد، «سیاه» معرفی کند؛ اکنون نتیجه آن