27 اردیبهشت 1401
Tehran
29 ° C
بازگشت
a

مینو مشیری تگ

مرد کم‌هوش نازیبای قصه کوتسیا در جست‌جوی مأمنی برای زیستن، چیزی به جز کرامت انسانی نمی‌خواهد. او که توان زیستن به شیوه انسان‌های نخستین را دارد و در نهایت قناعت روزگار می‌گذارند، می‌خواهد آنگونه که خود انتخاب می‌کند زندگی کند.

کُنستان در این شاهکارِ کم‌حجم اما خواندنی‌، با تجزیه و تحلیل یک وابستگی عاطفی، پاسخِ کاملی به پرسش مطرح‌شده می‌دهد. او با موشکافی یک رابطه‌ی عاشقانه، نشان می‌دهدکه چرا و چگونه عشق رو به نابودی می‌نهد.