28 اردیبهشت 1401
Tehran
19 ° C
بازگشت
a

نشر مولی تگ

جذابیت داستان «گاه ناچیزی مرگ» همین بُعد شیخ اکبر است که در فضای رئالیستی تصویر می‌گردد. گذشته از این از پیش عنوان شده که این اثر یک داستان است نه یک گزارش تاریخی. به همین سبب نویسنده گزاره‌های تاریخی را