26 اردیبهشت 1401
Tehran
30 ° C
بازگشت
a

یک مشت نخودچی تگ

قصه‌های کتاب هرکدامشان با یک قلم متفاوت و به صورت داستان کوتاه نوشته شده‌اند و این خاصیت باعث شده تا از بی‌حوصلگی در خواندن آن جلوگیری شده و کشش خاص خود را برای دنبال کردن داستان‌های بعدی از سوی مخاطب