26 اردیبهشت 1401
Tehran
30 ° C
بازگشت
a

روژه مارتن دوگار تگ

روژه مارتن دوگار «خانوادۀ تیبو» را نوشت تا شما معنای شخصی خودتان را از زندگی بیابید یا بسازید. «خانوادۀ تیبو» نوشته شد تا درهم‌تنیدگی جهان را در قالب کاغذ و کلمات ببینیم. ببینیم در آشوب جهان که هر کسی چشمش